Nyheter

Vi har på senare tid haft flera stopp i sopnedkastet för att det slängs för stora påsar, kartonger (pizzakartonger, champagnekartonger m.m.) och flaskor som fastnar. Det är ingen rolig uppgift för oss i styrelsen att tvingas hantera andras ofta trasiga och illaluktande sopor.
 
Alla medlemmar har ett ansvar för sophanteringen och vi ansvarar självklart också för våra barns, våra gästers och våra hantverkares sophantering. Om vi ser att någon inte sköter sophanteringen så har vi alla ett ansvar att säga till..
 
Sopnedkastet ska endast användas till hushållssopor och dessa ska läggas i väl förslutna och hela påsar som lätt glider ner i sopnedkastet. Vi får INTE slänga annat såsom exempelvis kartonger, flaskor, tidningar. Allt annat än hushållssopor ska slängas på återvinningsstationen nere vid Norr Mälarstrand alt. på återvinningscentral.
 
Kontakta någon i styrelsen så snart ni märker att det är stopp och ställ då INTE sopor i entrén eftersom det är otrevligt och dessutom kan locka till sig råttor utifrån när porten är öppen.
 
Med vänliga hälsningar
 
Styrelsen

Enskild medlem skall först försöka kontakta någon i Fastighetsgruppen innan den enskilde kontaktar Sankt Eriks Hiss. Därefter skall den enskilde meddela via SMS eller email någon ur Fastighetsgruppen att medlemmen kontaktat hissfirman.

 

Bästa medlemmar i Brf Pärmen!

 

Vid föreningsstämman den 31 maj 2023 föreslog styrelsen vissa ändringar i våra stadgar på grund av att Bostadsrättslagen fått ny lydelse fr o m den 1 januari 2023. Orsaken till förslaget är att våra stadgar naturligtvis åtminstone ska överensstämma med tvingande lag. Föreningsstämman antog stadgeändringsförslagen, men vissa synpunkter på, och önskemål om förändringar m m av, förslagen inkom senare till styrelsen. Styrelsen har besvarat dem.

 

Stadgeändring kräver ju beslut på två föreningsstämmor, och styrelsen kallar därför till extra föreningsstämma tisdagen den 7 november 2023 kl.19.00, hos ordföranden, för behandling av stadgeändringarna.


Det har framförts till styrelsen att stadgeändringarna är svåra att förstå, och att det också är svårt att förstå varför man inte bör ändra i de föreslagna lydelserna, eller andra skrivningar, i stadgarna, och att styrelsens redan avgivna svar inte räcker till för att det ska bli lättare att förstå.

 

Styrelsen tror att ett första steg för att underlätta förståelsen kunde vara att till medlemmarna sända ut stadgeändringsförslaget i dess helhet med hela stadgan, så att det kanske klarare framgår vilka ändringar som är ifråga. Till föreningsstämman i maj utsändes bara de paragrafer i stadgarna där ändringar föreslogs, i ursprungliga och föreslagna versioner. Här bifogas en fil med ändringarna gentemot nu gällande stadgar i dess helhet markerade. Kanske borde styrelsen ha gjort det redan inför maj-stämman. Även en ren version, utvisande stadgarna i dess föreslagna nya lydelse, bifogas, för fullständighetens skull och för att underlätta läsandet.

 

Kanske kan frågor och funderingar ändå kvarstå inför andra läsningen av stadgeändringsförslaget. Styrelsen kommer därför att vid den extra föreningsstämman den 7 november 2023 besvara eventuella sådana, muntligen. Styrelsen är övertygad om att det vore det smidigaste och minst arbetskrävande sättet att reda ut eventuella frågetecken, och också det sätt som lättast undviker missförstånd och låsningar av olika slag, i detta fall.

 

Väl mött alltså, alla, till extra föreningsstämman den 7 november 2023 kl. 19.00 hos Birgitta Williamson!

 

Brf Pärmen

Styrelsen

 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 markerad (1) (1).pdf 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 ren (1).pdf 

1-FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BRF PÄRMENS STADGAR 2023.docx

Stamspolning 24 april

Såsom ni redan vet genom mejl och avisering i brevlådan är det stamspolning i alla tre uppgångarna nu på måndag den 24 april. Se aviseringen i bifogad fil. Avloppsrensning.pdf 

Cykelförrådsrensning

Såsom tidigare meddelats kommer vi under våren att lämna ut omhändertagna ej avhämtade cyklar, pulkor mm till lämplig organisation.

För att få bättre ordning i cykelförrådet har vi även satt upp krokar till barncyklar som förvaras i barnvagnsförrådet och håller på att utreda om ska sätta upp fler krokar även i cykelförrådet.

Årsstämma 2023

Årsstämma är bokad till onsdagen den 31 maj kl 19:00 på innergården med efterföljande enklare förtäring och dryck. Separat kallelse kommer att skickas senast två veckor före stämman. Motion från medlemmar ska inkomma senast 30 april 2023 och mejlas till .

Online bokning av tvättstuga

Bokning av tvättstuga kan antingen göras på informationstavlan eller online. För att boka online, behöver du först ha ett användarlogin. Mer information om hur du bokar online hittar du här https://www.brfparmen.se/mitt-boende/boka-tvattstuga

Nya regler för ombyggnation och renovering

Vi har beslutat om förbättrade regler vid ombyggnation och renovering och dessa har införts på hemsidan https://www.brfparmen.se/mitt-boende/ombyggnadsregler. De kommer också att delas ut i era brevlådor under våren.

Borttagen boendeparkering på Norr Mälarstrand

Vår medlem Anna-Cari Gund har engagerat sig i denna fråga och informerat styrelsen om att det finns en namninsamling för den som vill protestera mot beslutet; se länk https://www.skrivunder.com/boendeparkering_kvar_pa_hela_norr_malarstrand

Tillgänglighet till lägenhet

Föreningen har enligt stadgarna rätt att få komma in i era lägenheter för tillsyn och reparationer. Vi försöker att informera om detta i god tid men ibland behöver tiden ändras på grund av omständigheter som vi i styrelsen inte råder över, såsom nu vid stamspolningen som senarelades en vecka. Behov av att komma in i lägenheten kan uppstå akut exempelvis vid en vattenskada och det är därför bra om ni lämnar extranycklar till någon som kan komma och öppna när ni är bortresta.

BOKNING TVÄTTSTUGAN

Från och med onsdag 18 januari påbörjar vi bokning digitalt. Detta sker på följande sätt:

  • Logga in på informationstavlan i entren (detta gör du med din blipp, lägg den mot den nedre delen)
  • Välj den tvättstuga du vill boka tid på (Nya eller Gamla)
  • Tvättiderna är på 3 h.
  • Det är bara möjligt att boka en tid per tvättstuga åt gången. Det är däremot möjligt att boka en tid i Nya och en tid i Gamla parallellt.
  • Avbokning av tvättstuga sker även detta på informationstavlan. Välj översikt och boka av din tid där. Vi kommer inom kort även möjliggöra bokning online, men börjar med bokning på informationstavlan som första steg.

CYKELFÖRRÅDSRENSNING

Som vi tidigare meddelat har vi rensat upp i cykelförrådet och förvarar de cyklar, pulkor mm som ingen tagit ansvar för i ett separat förrådsrum. Vi har förvarat detta under längre tid nu och kommer till våren att rensa ut och lämna över till organisationer som hanterar dessa och lämnar vidare till ungdomsgårdar. Skulle du sakna något, vänligen kontakta styrelsen med information om vad som saknas så kan vi se om det finns med i det vi omhändertagit.

ÅRSMÖTE 2023

Årsmöte 2023 blir onsdagen den 31 maj på innergården kl 19. Det kommer ytterligare information om detta senare under våren. Eventuella motioner till styrelsen ska mejlas till senast 30 april.

BRANDSÄKERHETEN I HUSET

Under maj 2022 gjordes en brandskyddsbesiktning i huset och den färdigställdes under sept 2022. Vi har därefter bytt ut alla brandsläckare och även satt upp anvisningar om var de finns.

Det framgår också att förvaring av brännbart material,i gemensamma utrymmen såsom trapphus, pigtrappor och källarkorridorer kan hindra utrymning, räddningstjänstens angreppsmöjlighet samt vid antändning, riskera att slå ut utrymningsvägar. Utrymmena ska hålls fria från materiel. Materiel skall istället förvaras i förråd. Under senare tid har det varit bränder i Stockholms innerstad som aktualiserat behovet av detta. Alla medlemmar MÅSTE ta sitt ansvar för detta.

STYRELSENS UPPDRAG FRÅN STÄMMAN

Vid årsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag av stämman att se över om det är möjligt att låsa befintliga innerdörrar med blipp under förutsättning av det är möjligt av brandsäkerhetsskäl och utifrån övriga lagstadgade krav såsom tillgänglighetskrav.

Det är möjligt att låsa dörrarna av brandsäkerhetsskäl om man ser till att det finns ett låsvred som kan öppnas manuellt från insidan så att man kan ta sig ut genom dörren utan blipp. Det finns inte heller hinder ur tillgänglighetssynpunkt mot att ha de aktuella dörrarna låsta. Däremot krävs en omfattande anpassning av de två befintliga innerdörrarna (bl. a. fixering av pendeldörrarna och öppningsradar utåt) samt av dörren till gårdshuset för blippsystem. Under september 2022 inhämtade styrelsen en offert avseende detta arbete och offerten uppgick till minst 129 500 kr och högst 159 500 kr inkl. moms. Dessutom bedömer styrelsen att glaspartierna i innerdörrarna måste bytas ut att undvika att kross av glas för att komma åt låsvredet på insidan.

Därutöver tillkommer kostnad för att flytta de båda befintliga innerdörrarna så att alla medlemmar omfattas av extra skalskydd enligt likabehandlingsprincipen. Styrelsen har inte inhämtat någon offert avseende detta arbete men bedömer att det kostar minst ytterligare 100 000 kr och förmodligen mer än så.

Oavsett om innerdörrarna flyttas, innebär öppning av dessa med blipp, risk för att det blir så mycket störande ljud för angränsande lägenheter på vån 1 i uppgång A och B att det kan bedömas vara en olägenhet. Föreningens fastighet är byggd 1911 och det är mycket lyhört. Fastigheten är inte byggd för ljud från stängda innerdörrar. Kostnad för ljudisolering gentemot angränsande lägenheter kan därför uppkomma.

Säkerheten i fastigheten har nyligen förbättrats avsevärt genom införandet av blippsystemet vid månadsskiftet nov/dec 2022. Säkerheten har också förbättrats genom ett nytt lås till soprummet från gatan och det innebär att det inte längre är möjligt för sophämtarna att lämna den dörren olåst. Styrelsen anser att dessa åtgärder är tillräckliga för att öka säkerheten i fastigheten samt att nyttan av låsta innerdörrar inte är försvarbar i förhållande till kostnaden och risken för olägenheter.