Nyheter

Information från Styrelsen – Januari 2023

BOKNING TVÄTTSTUGAN

Från och med onsdag 18 januari påbörjar vi bokning digitalt. Detta sker på följande sätt:

  • Logga in på informationstavlan i entren (detta gör du med din blipp, lägg den mot den nedre delen)
  • Välj den tvättstuga du vill boka tid på (Nya eller Gamla)
  • Tvättiderna är på 3 h.
  • Det är bara möjligt att boka en tid per tvättstuga åt gången. Det är däremot möjligt att boka en tid i Nya och en tid i Gamla parallellt.
  • Avbokning av tvättstuga sker även detta på informationstavlan. Välj översikt och boka av din tid där. Vi kommer inom kort även möjliggöra bokning online, men börjar med bokning på informationstavlan som första steg.

CYKELFÖRRÅDSRENSNING

Som vi tidigare meddelat har vi rensat upp i cykelförrådet och förvarar de cyklar, pulkor mm som ingen tagit ansvar för i ett separat förrådsrum. Vi har förvarat detta under längre tid nu och kommer till våren att rensa ut och lämna över till organisationer som hanterar dessa och lämnar vidare till ungdomsgårdar. Skulle du sakna något, vänligen kontakta styrelsen med information om vad som saknas så kan vi se om det finns med i det vi omhändertagit.

ÅRSMÖTE 2023

Årsmöte 2023 blir onsdagen den 31 maj på innergården kl 19. Det kommer ytterligare information om detta senare under våren. Eventuella motioner till styrelsen ska mejlas till senast 30 april.

BRANDSÄKERHETEN I HUSET

Under maj 2022 gjordes en brandskyddsbesiktning i huset och den färdigställdes under sept 2022. Vi har därefter bytt ut alla brandsläckare och även satt upp anvisningar om var de finns.

Det framgår också att förvaring av brännbart material,i gemensamma utrymmen såsom trapphus, pigtrappor och källarkorridorer kan hindra utrymning, räddningstjänstens angreppsmöjlighet samt vid antändning, riskera att slå ut utrymningsvägar. Utrymmena ska hålls fria från materiel. Materiel skall istället förvaras i förråd. Under senare tid har det varit bränder i Stockholms innerstad som aktualiserat behovet av detta. Alla medlemmar MÅSTE ta sitt ansvar för detta.

STYRELSENS UPPDRAG FRÅN STÄMMAN

Vid årsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag av stämman att se över om det är möjligt att låsa befintliga innerdörrar med blipp under förutsättning av det är möjligt av brandsäkerhetsskäl och utifrån övriga lagstadgade krav såsom tillgänglighetskrav.

Det är möjligt att låsa dörrarna av brandsäkerhetsskäl om man ser till att det finns ett låsvred som kan öppnas manuellt från insidan så att man kan ta sig ut genom dörren utan blipp. Det finns inte heller hinder ur tillgänglighetssynpunkt mot att ha de aktuella dörrarna låsta. Däremot krävs en omfattande anpassning av de två befintliga innerdörrarna (bl. a. fixering av pendeldörrarna och öppningsradar utåt) samt av dörren till gårdshuset för blippsystem. Under september 2022 inhämtade styrelsen en offert avseende detta arbete och offerten uppgick till minst 129 500 kr och högst 159 500 kr inkl. moms. Dessutom bedömer styrelsen att glaspartierna i innerdörrarna måste bytas ut att undvika att kross av glas för att komma åt låsvredet på insidan.

Därutöver tillkommer kostnad för att flytta de båda befintliga innerdörrarna så att alla medlemmar omfattas av extra skalskydd enligt likabehandlingsprincipen. Styrelsen har inte inhämtat någon offert avseende detta arbete men bedömer att det kostar minst ytterligare 100 000 kr och förmodligen mer än så.

Oavsett om innerdörrarna flyttas, innebär öppning av dessa med blipp, risk för att det blir så mycket störande ljud för angränsande lägenheter på vån 1 i uppgång A och B att det kan bedömas vara en olägenhet. Föreningens fastighet är byggd 1911 och det är mycket lyhört. Fastigheten är inte byggd för ljud från stängda innerdörrar. Kostnad för ljudisolering gentemot angränsande lägenheter kan därför uppkomma.

Säkerheten i fastigheten har nyligen förbättrats avsevärt genom införandet av blippsystemet vid månadsskiftet nov/dec 2022. Säkerheten har också förbättrats genom ett nytt lås till soprummet från gatan och det innebär att det inte längre är möjligt för sophämtarna att lämna den dörren olåst. Styrelsen anser att dessa åtgärder är tillräckliga för att öka säkerheten i fastigheten samt att nyttan av låsta innerdörrar inte är försvarbar i förhållande till kostnaden och risken för olägenheter.