Nyheter

Kallelse till Extra stämma 2023-11-07

 

Bästa medlemmar i Brf Pärmen!

 

Vid föreningsstämman den 31 maj 2023 föreslog styrelsen vissa ändringar i våra stadgar på grund av att Bostadsrättslagen fått ny lydelse fr o m den 1 januari 2023. Orsaken till förslaget är att våra stadgar naturligtvis åtminstone ska överensstämma med tvingande lag. Föreningsstämman antog stadgeändringsförslagen, men vissa synpunkter på, och önskemål om förändringar m m av, förslagen inkom senare till styrelsen. Styrelsen har besvarat dem.

 

Stadgeändring kräver ju beslut på två föreningsstämmor, och styrelsen kallar därför till extra föreningsstämma tisdagen den 7 november 2023 kl.19.00, hos ordföranden, för behandling av stadgeändringarna.


Det har framförts till styrelsen att stadgeändringarna är svåra att förstå, och att det också är svårt att förstå varför man inte bör ändra i de föreslagna lydelserna, eller andra skrivningar, i stadgarna, och att styrelsens redan avgivna svar inte räcker till för att det ska bli lättare att förstå.

 

Styrelsen tror att ett första steg för att underlätta förståelsen kunde vara att till medlemmarna sända ut stadgeändringsförslaget i dess helhet med hela stadgan, så att det kanske klarare framgår vilka ändringar som är ifråga. Till föreningsstämman i maj utsändes bara de paragrafer i stadgarna där ändringar föreslogs, i ursprungliga och föreslagna versioner. Här bifogas en fil med ändringarna gentemot nu gällande stadgar i dess helhet markerade. Kanske borde styrelsen ha gjort det redan inför maj-stämman. Även en ren version, utvisande stadgarna i dess föreslagna nya lydelse, bifogas, för fullständighetens skull och för att underlätta läsandet.

 

Kanske kan frågor och funderingar ändå kvarstå inför andra läsningen av stadgeändringsförslaget. Styrelsen kommer därför att vid den extra föreningsstämman den 7 november 2023 besvara eventuella sådana, muntligen. Styrelsen är övertygad om att det vore det smidigaste och minst arbetskrävande sättet att reda ut eventuella frågetecken, och också det sätt som lättast undviker missförstånd och låsningar av olika slag, i detta fall.

 

Väl mött alltså, alla, till extra föreningsstämman den 7 november 2023 kl. 19.00 hos Birgitta Williamson!

 

Brf Pärmen

Styrelsen

 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 markerad (1) (1).pdf 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 ren (1).pdf 

1-FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BRF PÄRMENS STADGAR 2023.docx